TOP termékek

Házhozszállítás

Bankett székeit, konferencia székeit, illetve rendezvényre öszecsukható asztalait igény esetén kiszállítjuk Önnek.

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
ÁSZF

Általános szerződési feltételek

  1.Bevezetés

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a szeknetshop.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

 

  2. Szolgáltató

 

Név: NET21 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2146 Mogyoród, Szent Jakab Park 233.

Levelezési cím: 2146 Mogyoród, Szent Jakab Park 233.

Üzlethelyiség címe: 2146 Mogyoród, Szent Jakab Park 162

Cégjegyzékszám: 13 09 138432

Nyilvántartó cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Adószám / Közösségi adószám: 22729925-2-13

Számlavezető bank: Budapest Bank ZRT.

Bankszámlaszám: 10102244-30798800-01003001

Elektronikus levelezési cím: fedelin.adam@szeknet.hu

Telefonszám: +36-30/370-4370

 

  3. Termékeink, szolgáltatásaink

 

Cégünk cégeket, állami szerveket és magánszemélyeket lát el bútorokkal, székekkel és egyéb kiegészítőkkel. Szolgáltatásunk közé tartozik még a helyszíni felmérés és szerelés is.

 

  4. kedvezmények

 

Cégünk nagyobb mennyiségű termékrendelés esetén adhat egyéni árajánlatot, melyben akár elállhat szerelési költségtől, szállítási költségtől, valamint adhat további kedvezményeket termékei árából.

A weboldalon külön menüpontban találhatóak az akciós termékeink is.

 

  5. Regisztráció

 

A weboldalon történő rendelés regisztrációhoz kötött. A regisztrálással nyomon tudja követi a rendeléseit, és hírlevélre tud feliratkozni.

A regisztrációhoz az alábbi adatokra van szükség: Név, e-mail cím, szállítási cím, számlázási cím, telefonszám és jelszó.

A regisztráció során megadott adatokat bármikor módosíthatók. Az adatok – belépést követően – az „Adatok módosítása” menüpont alatt változtathatóak meg.

A regisztrált profil törlését e-mailben kérheti a kereskedőtől.

A regisztrációs adatok titokban tartásáért a felhasználót terheli felelősség. A Felhasználó felelős a megadott adatainak frissítéséért, valamint köteles Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataihoz harmadik személy jogosulatlanul hozzáfért vagy azokkal visszaélt.

Amennyiben a felhasználó elfelejtette a regisztráció során megadott jelszavát, akkor a Weboldalon új jelszót igényelhet, amelyet Szolgáltató a regisztráció során megadott e-mail címére küld meg. Amennyiben a felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.

 

  6. Termékvásárlás

 

 

    -Termékválasztás: Válassza ki a megvásárolni kívánt terméket, majd helyezze a kosárba. Miután a kosárba helyezte, folytathatja a vásárlást, vagy elküldheti a rendelést. Amennyiben szeretné megrendelni a terméket, kattintson a "Megrendelés" menüre.

Állítsa be a fizetési és a szállítási módokat, amennyiben minden megfelelő, kattintson a "Tovább" menüre. Ellenőrízze az adatokat, és utána nyomja meg a "Megrendel" menüt.

 

    -Visszaigazolás

 

A megrendeléséről azonnal kap egy visszaigazoló e-mailt.

 

     -Szerződés

 

A szerződés magyar nyelven jön létre. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, Szolgáltató azt nem iktatja és utólagosan nem hozzáférhető. A szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül. A szerződés határozatlan időre jön létre. A szerződés létrejötte a visszaigazoló e-mail megérkezésétől lép életbe.

 

     -Számlázás

 

A kereskedő nyomtatott számlát állít ki a megvásárolt termékről, illetve az esetleges plusz költségekről (pl. szerelési díj), melyet a kiszállításkor nyújt át a vásárlónak.

 

 

    -Szerződés megszűnése

 

A szerződés a teljesítéssel, vagy az elállással szűnik meg.

 

  7. Elállási jog

 

 

    7.1 Elállási jog gyakorlásának határideje és módja

 

Fogyasztó a megrendelt termékek Fogyasztó vagy Fogyasztó által megjelölt harmadik személy által történt átvételétől számított 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől.

Ha Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű írásbeli nyilatkozatát köteles eljuttatni Szolgáltató részére (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címek egyikére: 2146 Mogyoród, Szent Jakab Park 233 vagy fedelin.adam@szeknet.hu.

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt megküldi Szolgáltató részére elállási nyilatkozatát.

 

    7.2         Elállás joghatásai

 

Ha Fogyasztó eláll a Weboldalon megrendelt termékekre vonatkozó szerződéstől, Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. E visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag azonban Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Szolgáltató a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy, amennyiben a termék még nem érkezett meg Szolgáltatóhoz, akkor, addig, amíg Fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

Amennyiben Fogyasztó a terméket már átvette, úgy köteles Szolgáltató részére a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

Amennyiben Fogyasztó által megvásárolt termék postai küldeményként nem adható fel, úgy a termék visszaküldésének közvetlen költségét Fogyasztó viseli. E költségek legmagasabb becsült összege 100.000 Ft.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

    7.3         Fogyasztót megillető elállási jog gyakorlása alóli kivételek

 

Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát az alábbi esetekben:

(i)              olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen Fogyasztó személyére szabtak;

(ii)             romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

(iii)            olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

(iv)            olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél Szolgáltató Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel Fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

(v)             lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően Fogyasztó a csomagolást felbontotta;

(vi)            hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

(vii)           a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha Szolgáltató Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

 

    7.4         Elállás sérült vagy új termékként nem értékesíthető termék esetén

 

Amennyiben a Fogyasztó olyan termék tekintetében gyakorolja elállási jogát, amely termék sérülésmentesen került kiszállításra, azonban – az elállási jog gyakorlását követően – sérülten kerül a Szolgáltató részére visszaszállításra, akkor a Szolgáltató a Fogyasztó részére visszafizetendő vételárat – a gyártói szakvéleményben megállapított sérülés súlyosságával – arányosan csökkentve fizeti vissza a Fogyasztó részére.

Amennyiben a Fogyasztó olyan termék tekintetében gyakorolja elállási jogát, amely termék sérülésmentesen került kiszállításra, azonban – az elállási jog gyakorlását követően – olyan állapotban kerül a Szolgáltató részére visszaszállításra, hogy a visszaszállított termék már új termékként nem értékesíthető, akkor a Szolgáltató a Fogyasztó részére olyan összeget fizet vissza, amely összeg ellenében a termék gyártója az elállási joggal érintett terméket a Szolgáltatótól visszaveszi. Szolgáltató az elállási jog gyakorlása esetén Fogyasztó részére visszafizetendő összeget azonban legfeljebb 25%-kal csökkenti.

 

  8. Hibás teljesítés esetén gyakorolható jogok

 

    8.1      Szolgáltató hibásan teljesít, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy a jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít Szolgáltató azonban hibásan, ha Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte vagy a hibát szerződéskötés időpontjában ismernie kellett volna.

 

    8.2         Hibás teljesítés esetén Fogyasztó által gyakorolható jogok

 

(i)              Kellékszavatosság

 

A fogyasztó Szolgáltató hibás teljesítése esetén Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

a fogyasztó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

a fogyasztó kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a fogyasztó a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát Szolgáltató költségére a fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

A fogyasztó választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a fogyasztót viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a szolgáltató adott okot.

A fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni; a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Amennyiben a fogyasztó a teljesítéstől számított 6 hónapon belül érvényesíti kellékszavatossági igényét, akkor a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele a kellékszavatossági igény érvényesítésének, ha a fogyasztó igazolja, hogy a terméket Szolgáltató értékesítette részére. Amennyiben a fogyasztó a teljesítéstől számított hat hónap eltelte után érvényesíti kellékszavatossági igényét, akkor a fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is fennállt.

 

(ii)             Termékszavatosság

 

Ingó dolog (termék) hibája esetén a fogyasztó – választása szerint –termékszavatossági igényt érvényesíthet kellékszavatossági igény érvényesítése helyett. a fogyasztó kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. A fogyasztó termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igény érvényesítése esetén a fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. Termékszavatossági igény esetén a termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Fogyasztónak kell bizonyítania.

A gyártó vagy forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy az alábbi mentesülési okok egyike fennáll:

(i)            a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

(ii)           a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy

(iii)          a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

(iii)            Jótállás

A fogyasztó Szolgáltató hibás teljesítése esetén kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Egyébként a fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatosságból, illetve termékszavatosságból eredő jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A szolgáltató köteles az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet rendelkezései alapján a hibás teljesítésért helytállni.

A fogyasztó jótállásból eredő kijavítás vagy kicserélés iránti igényét a termék a fogyasztó részére történő átadásától, illetőleg, amennyiben a termék üzembehelyezését a szolgáltató vagy a szolgáltató megbízottja végzi, akkor az üzembe helyezés napjától számított 1 éven belül érvényesítheti. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

8.3         Hibás teljesítés esetén Megrendelő által érvényesíthető kellékszavatossági igény

 

A megrendelő a szolgáltató hibás teljesítése esetén a szolgáltatóval szemben kizárólag kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A megrendelő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

A megrendelő kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a megrendelő a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a szolgáltató költségére amegrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

A megrendelő választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a szolgáltató adott okot.

A megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni. A megrendelő köteles bizonyítani, hogy a megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is fennállt.

A megrendelő a szerződés teljesítésétől számított 1 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesíthet.

 

9. Felhasználó és Szolgáltató közötti vitás kérdések rendezése

 

9.1         Panasztétel a szolgáltatónál

 

A felhasználó a megrendelt termékekkel, illetve a szolgáltató tevékenységével kapcsolatban panaszt terjeszthet elő a Szolgáltatónál a Szolgáltató fenti elérhetőségeinek bármelyikén.

 

(i)            Szóbeli panasz

 

A szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal kivizsgálja és orvosolja. Amennyiben a szolgáltatónak nincs lehetősége arra, hogy a szóbeli panaszt azonnal kivizsgálja és orvosolja, akkor jegyzőkönyvet vesz fel és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.

A szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát üzlethelyiségben felvett szóbeli panasz esetén helyben átadja a Felhasználónak. A szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a jegyzőkönyv másolati példányát a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.

 

(ii)            Írásbeli panasz

 

A szolgáltató – az azonnal orvoslásra nem került panaszt – egyedi azonosítóval látja el a panasz azonosíthatóságának megkönnyítése érdekében.

A szolgáltató a panaszt haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül kivizsgálja. A szolgáltató a panasz kivizsgálásának eredményét írásban közli a felhasználóval a panasz megtételét követő legfeljebb 30 napon belül. A 30 napos határidőt a szolgáltató megtartottnak tekinti, amennyiben az írásbeli válasz megküldése a panasz megtételétől számított 30. napon megtörténik.

Amennyiben a felhasználó panasza elutasításra kerül, akkor a szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a felhasználót.

 

9.2         Bírósági eljárás kezdeményezése

 

Amennyiben a szolgáltató és a felhasználó között létrejött szerződésből vagy azzal kapcsolatban vita merül fel és a felek a vitát a felmerülésétől számított 30 napon belül nem tudják barátságos úton megoldani, akkor a jogvita rendezésére a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jogosult.

 

9.3         Fogyasztókat megillető további vitarendezési lehetőségek

 

(i)              Panasztételi lehetőség a fogyasztóvédelmi hatóságnál

A fogyasztó jogosult a fogyasztóvédelmi hatóság alábbi elérhetőségén bejelentést tenni:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

Telefonszám: +36 1 459 4800

Faxszám: +36 1 210 4677

Email cím: nfh@nfh.hu

(ii)             Békéltető testülethez fordulás lehetősége

A fogyasztó jogosult az alábbi illetékes békéltető testülethez fordulni:

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Telefonszám: +36 1 488 2131

Faxszám: +36 1 488 21 86

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

10. Magatartási kódex

 

Szolgáltató nem rendelkezik magatartási kódexszel.

 

11. Irányadó jog

 

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a magyar jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyv irányadó.

 

12. Definíciók

 

ÁSZF jelenti az általános szerződési feltételeket

Felhasználó jelenti a weboldalt használó bármely személyt, ide értve a fogyasztót és a megrendelőt is

Fogyasztó jelenti azon felhasználót, aki a Polgári Törvénykönyv értelmében fogyasztónak minősül, azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyt;

Megrendelő jelenti azon felhasználót, aki nem minősül fogyasztónak;

Polgári Törvénykönyv jelenti a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt;

Weboldal jelenti az www.szeknetshop.hu domain név alatt található weboldalt.

 

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelemi nyilatkozat

Általános jogi közlemény


A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: nyilatkozat) tartalmazza a webáruházban megvásárolható termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a webáruház oldalán. A webáruház üzemeltetője fenntartja magának a jogot jelen közlemény bármikori megváltoztatására. Az üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.Az üzemeletető elkötelezett a webáruház szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállal.  Amennyiben látogatónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk és kollégánk megválaszolja kérdését.

Adatkezelési alapelvek


Az üzemeltető számára alapvető cél a látogatók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az üzemeltető látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési alapelveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket az üzemeltető saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Az üzemeltető adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal. A webáruházban adatkezelést az üzemeltető végez, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A megrendelés elküldésével a személyes adatok kiszállító cég irányába történő továbbításához a vásárló kifejezetten hozzájárul. A felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata. A webáruházban gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az adatkezelő nem kapcsolja össze. Harmadik országba (külföldre) az üzemeltető felhasználói adatokat nem továbbít. A felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket az üzemeltető korlátlan ideig megőriz. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni. A webáruház oldalán az üzemeltető különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról. A webáruház látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Tudomásul veszik, hogy a webáruházban a rendelés regisztrációval és anélkül is  leadható. Regisztráció esetén a szolgáltató a fentebb említett módon, bizalmasan kezeli. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az üzemeltető köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni. Az üzemeltető az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol. A webáruházban előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. Az üzemeltető nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen nyilatkozat csak az üzemeltető által működtetett webáruházra vonatkozik.

A honlap látogatók technikai jellegű adatainak rögzítése


A honlap látogatása során az áruházi rendszer rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval az üzemeltető nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

Vásárló regisztráció


Amennyiben a felhasználó vásárolni szeretne a webáruházban, úgy az első vásárlás alkalmával meg kell adni a vásárláshoz szükséges adatokat is, így a vásárló számlázási és szállítási adatait, telefonszámát, e-mail címét, a kapcsolattartó nevét, valamint a későbbi belépéshez szükséges jelszavát. A regisztráció során a vásárló jelezheti hírlevél igényét is. A hírlevél igénylés a vásárló által bármikor törölhető. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. A vásárló köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a vásárló egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vásárló adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeletető kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki más szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból.

Hírlevél igénylés


Az áruházban a regisztráció mellett egyéb módon is igényelhető hírlevél. Amennyiben a látogató még nem regisztrált vásárló, akkor az oldalsó Hírlevél boxban megadhatja e-mail címét, nevét, esetlegesen lakcímét. A feliratkozás gombra klikkelve elfogadja, hogy az üzemeltető hírlevelet küldjön a részére. A hírlevél feliratkozás a felhasználó által bármikor törölhető.

Vélemény írása


Az egyes termékekkel kapcsolatos vélemények írásához, illetve egyéb fórumbejegyzés elküldéséhez nem mindig szükséges a regisztráció, ez esetben a vásárlónak csak a nevét és az e-mail címét kell megadnia. A név, az e-mail cím és a termékekkel kapcsolatos vélemény nyilvánosságra kerül, így csak abban az esetben írjon véleményt, amennyiben ezt elfogadja.


Kapcsolat, Jogorvoslat


Az üzemeltető adatait teljeskörűen megtalálja az "Információk" oldalon. Ha a vásárló úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szerint járhat el.

 

Hogyan védjük a személyes adatokat

 

Megfelelő szintű műszaki és szervezeti védelemmel rendelkezünk a személyes adatok véletlenszerű, törvénytelen, vagy jogosulatlan megsemmisítése, elvesztése, módosítása, elérése, kiadása vagy használata ellen.

 

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatokat meg

 

Ha a törvény másképp nem rendeli, a személyes adatokat addig őrizzük meg, amíg azokra a begyűjtés céljából szükség van. LÁSD: A fent leírtak.

 

 

Jogi tájékoztatás

Tájékoztatás

 

Az adat alanya kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról. További információért olvassa el a GDPR 13-19. cikkelyeit.

 

A valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

Ha az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt szeretne benyújtani az alábbi helyen teheti meg:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság
H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Tel.: +36 (1) 391-1400
ugyfelszolgalat@naih.hu